Padmashree Dr. D.Y. Patil Dental College & Hospital, Navi Mumbai .